طی حکمی از سوی استاد سهراب زاده ریاست محترم تانگ سودو کشور آقای سعید سالان پور از اساتید و مربیان خوب تانگ سودو به عنوان مسئول امور مالی تانگ سودو کشور معرفی و منصوب شد. در این حکم آمده است نظر به تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی شما در برگزاری فستیوال ها،آزمونها و مسابقات قهرمانی ورزشی به مدت یکسال به عنوان مسئول امور مالی تانگ سودو ایران منصوب می شوید، امید است با حسابرسی دقیق و منظم در امورمالی طبق اساسنامه سبک تانگ سودو شاهد تحولی جدید در کمیته مالی این رشته ورزشی باشیم.