استاد علی نژاد بنیانگذار تانگ سودو استان گیلان ، شرکت در راهپیماهی روز قدس و نماز جمعه در شهرستان صومعه سرا  1396/04/02