طی حکمی از سوی استاد آوا امانت نماینده تانگ سودو بانوان استان فارس طبق هماهنگی با مرکزیت سبک استاد مهسا غلام زاده از مربیان خوب رشته تانگ سودو به عنوان نماینده تانگ سودو بانوان شهر شیراز منصوب شد. همچنین از طرف کمیته بانوان کشور طی حکمی ایشان به عنوان عضو کمیته آموزش تانگ سودو بانوان کشور معرفی گردید. ضمن تبریک به ایشان برای همه مربیان عزیز تانگ سودو ایران آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.