تیم منتخب تانگ سودو بانوان استان فارس در مورخ 1394/11/09 در مسابقات بین رزمی بانوان فارس به مربیگری استاد امانت نماینده تانگ سودو بانوان استان فارس و استاد غلام زاده نماینده بانوان شهرستان شیراز توانست چندین مقام اول و دوم و سوم بصورت تیمی و انفرادی کسب و مدالهای رنگینی را بدست آورد، در این دوره که سبکهای رزمی مختلفی حضور داشتند تیم منتخب تانگ سودو بانوان در بخش آکروبات رزمی به مقام تیمی اول - کاتای تیمی مقام اول- سلاح سرد انفرادی مقام اول-فرم انفرادی مقام اول- سلاح سرد انفرادی مقام دوم-دفاع شخصی تیمی مقام دوم و سلاح سرد تیمی مقام سوم را کسب نمود.اسامی قهرمانان به شرح ذیل اعلام می گردد.

*فرم تیمی (مقام اول): سارا راج بوت- فرزانه حیات نژاد

*فرم انفرادی(مقام اول) : سارا راج بوت

*سلاح انفرادی(مقام اول): مریم جهانشاهی

*آکروبات رزمی (مقام اول) :سارا اخلاقی - سمیرا اخلاقی - اصیلا خاشکدان

*دفاع شخصی تیمی (مقام دوم): آوا امانت - مهسا غلام زاده - سارا اخلاقی - فاطمه زنده دل- سارا راج بوت- مریم جهانشاهی

*سلاح انفرادی (مقام دوم) : راضیه اسفندیاری

*سلاح سرد تیمی (مقام سوم): فاطمه زنده دل- سارا راج بوت - فرزانه حیات نژاد