پس از تایید کمیته فنی تانگ سودو کشور و همچنین تایید نهایی بنیانگذار و ریاست محترم تانگ سودو ،استاد علی آصفی مقدس بعنوان نماینده تانگ سودو استان همدان به فدراسیون ورزشهای رزمی معرفی شد. استاد آصفی ورزشهای رزم آوران - رزم ایران و جوجیتسو را در کارنامه خود دارد و اکنون به خانواده بزرگ تانگ سودو ایران پیوست برای ایشان و دیگر نمایندگان عزیز تانگ سودو در سراسر مهین آرزوی موفقیت داریم.